Documente necesare internării

 

În situația în care ați fost consultat și programat pentru internare, vă rugăm să vă prezentați la Biroul de internări, la data indicată, cu următoarele documente:

 

Internare cu trimitere
 • Cartea de identitate
 • Card de asigurat / Adeverință de asigurat CNAS (în cazul lipsei cardului de asigurat)
 • Trimitere către ORTOPEDIE de la medicul de familie sau medicul specialist
 • Adeverință de salariat cu zilele de concediu medical în ultimele 12 luni / talon de pensie / beneficiar ajutor social
 • În cazul coasiguraților - Adeverința de coasigurat

 

 Alte elemente solicitate (dacă este cazul):

 • Rezultatul analizelor și consulturilor de la alte specialități medicale recomandate
 • CD cu investigația RMN/CT + interpretarea - în cazul recomandării de către medic
 • Copie a ultimului concediu medical emis (în cazul internării unui pacient aflat în concediu medical)
Internare de urgență
 • Cartea de identitate
 • Card de asigurat / Adeverință de asigurat CNAS (în cazul lipsei cardului de asigurat)
 
Transfer intraspitalicesc - pentru Spitale
 • Transferul se realizează conform Protocoalelor în vigoare - Ord. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
 • Click AICI pentru a descarca Formularul de Transfer - ORDIN nr. 1.091 din 7 septembrie 2006 | ANEXA I.3.

 

Drepturile și Obligațiile pacientului

 

 1. Drepturile Pacientului
 2. Obligațiile Pacientului
  Drepturi ale pacientului selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului:
 • ART. 2: Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
 • ART. 3: Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.
 • ART. 4: Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 • ART. 5(1): Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • (2): Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • ART. 6: Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • ART. 7: Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 • ART. 8: Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, dupa caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • ART. 9: Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • ART. 10: Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
 • ART. 11: Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
 • ART. 12: Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și ingrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 • ART. 13: Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • ART. 14: Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.
 • ART. 15: În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • ART. 16: În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
 • ART. 17(1): În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
 • (2): Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.
 • ART. 18: Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • ART. 19: Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.
 • ART. 20: Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.
 • ART. 21: Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 • ART. 22: Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • ART. 23: În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
 • ART. 24: Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • ART. 25(1): Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
 • (2): Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
 • ART. 26: Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.
 • ART. 27: Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare.
 • ART. 28(1): Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevăzut la art. 26.
 • (2): Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
 • (3): Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.
 • ART. 29(1): În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 • ART. 30(1): Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat.
 • ART. 31: Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • ART. 32: Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai asemănător celui familial.
 • ART. 33: Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • ART. 34(1): Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.
 • ART. 35(1): Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
 • Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupție sau încălcări ale eticii medicale (ex. atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului).
 • Pacientul are dreptul de a fi informat despre prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.
 • Prezentarea tuturor actelor necesare la internare.
 • Informarea medicului / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluția stării sale de sănătate.
 • Respectarea conduitei terapeutice (cooperarea la tratament, intervenția chirurgicală, etc).(Procurarea  de medicamente din afara spitalului nu este permisă decât cu avizul medicului. Se interzice cu desăvârșire înstrăinarea medicamentelor prescrise în spital.)
 • Respectarea integrității bunurilor din patrimoniul unității, a inventarului ce se predă bolnavului la internare și folosirea cu grijă și corectă a instalațiilor sanitare la dispoziție.
 • Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandării medicului curant.
 • Să respecte personalul (ne)medical din instituție.
 • Să prezinte medicului de familie biletul de ieșire din spital  și scrisoarea medicală primite la externare.
 • Să predea fără întârziere hainele și încălțămintea la garderobă.
 • Să respecte regulile de ordine interioară ale unității afișate la locuri vizibile.
 • Să ia la cunoștință, la internare, de prevederile Regulamentului de ordine interioară al pacienților, cât și de tratamentul medico-chirurgical, și să semneze pe foaia de observație clinică, în caz contrar asumându-și consecințele.
 • În spital sunt interzise cu desăvârșire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc.
 • Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatorie. Deplasările pentru investigații și tratamente se vor face numai la indicația medicului curant.
 • Se recomandă evitarea consumului alimentelor conservate și a celor contraindicate de medici.
 • Pacienții au obligația de a avea o comportare corectă în relațiile cu ceilalți bolnavi și cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniștii și orice manifestare necuvincioasă sau neadecvată. Nemulțumirile vor fi aduse la cunoștință pe un ton adecvat și imediat ce este posibil medicul curant sau medicul șef de secție, care sunt obligați să asculte și să rezolve orice plângere. 
 • Pacienții sunt obligați să păstreze curățenia saloanelor, culoarelor și grupurilor sanitare și să ajute la menținerea curățeniei în spital.
 • Este cu desăvârșire interzisă părăsirea spitalului fără bilet de voie semnat de medicul curant și aprobat de medicul șef de secție sau interlocutorul său.
 • Plecarea din spital, atunci când starea pacientului o permite, este permisă pentru următoarele motive justificate: ridicarea ajutorului de boală sau a pensiei la solicitarea expresă a unor instituții.
 • În mod cu totul excepțional (calamități, chemări ale comisiei de expertiză, probleme familiale sau probleme personale urgente), precum și cu ocazia zilelor festive, se pot acorda învoiri de câteva zile, la propunerea medicului curant și cu aprobarea medicului șef de secție. 
 • Vizitarea bolnavilor este permisă conform programului afișat la locurile vizibile din spital, cu respectarea OMS nr.1284/17.12.2012, între orele 16.00 – 20.00 de luni până vineri și 10.00 – 19.00 sâmbătă, duminică și sărbătorile legale. În secția ATI programul de vizitare se stabilește după necesități.
 • Șeful secției poate permite vizitarea pacienților în afara programului stabilit numai în cazuri cu totul speciale (pacienții în stare gravă, imobilizați etc.) eliberând în acest scop un permis de intrare, în care vor fi specificate orele și zilele în care este admisă vizita. 
 • Medicul de gardă, pentru situații deosebite, poate aproba vizitarea unor pacienți din secțiile pe care le asigură răspunzând de modul cum a organizat desfășurarea vizitei. Vizitarea este permisă pentru cel mult trei vizitatori, pentru o durată de timp ce nu va depăși o jumătate de oră.
 • Bolnavii sunt obligați să explice familiilor și să lămurească aparținătorii în legătură cu respectarea cu strictețe a dispozițiilor privind vizitarea bolnavilor pentru a evita deplasările inutile.
 
 
Legislație în vigoare
Legea 46/2003
Legea drepturilor pacientului
 
Regulamentul General 679/2016
Protecția datelor cu caracter personal
 

 

 

Afecțiuni și boli degenerative
 
ARTROZA
PATOLOGIA COLOANEI VERTEBRALE
FRACTURI ALE OASELOR
OSTEOPOROZA
 
 
TRAUMATOLOGIE
SPORTIVĂ
TUMORI
MUSCULOSCHELETALE
TUBERCULOZA
OSTEOARTICULARĂ
AFECȚIUNILE MÂINII